Skip to main content

Full text of "Rehatnama Bhai Desa Singh"

See other formats


dfddA'HT 3^ $W fiw afUHTTH 1 " F^ $W fiflUT HU3 T 

affile firm fire cSM'fy, y?r gra ^d^A mm><s ufo i 
ydcs<s ortf y<vfW, frfm?; oft H¥ dfdd hhi 
ys^ ^ra 3 rrfe ri 

H?> HfU" >HH XF^ ora", >H^ &5 # 3fo >Jf r tf 

Hfu ins Ji f«" *? friW, rr ct ^^ tggrnrigi 

l{H?i of^f ^? W^ 3"S, HT^J ^T¥ d_ld^ I 

h^ fw?5 oft ^fu3 a", w «d'^g #^ 181 

3^ TO dl fy t! frfuf, HcTC5 fol^ disfld 

H3 frfur?7 oft ufU3 H, 3Hfe HcV«^d ^felMI 

fv^H tt3 T?HJ rT^, tf# oft VTZnS Sot I 

H^t frflij XfWTi, >H^B ?> IFUW H HF l£l 

W ftfm H >>ffy3 ^l 3* # fHH ufo gfcT "UTT W# I 

y^s fnfo t-t^u ^U3 h ^tffo i^fH?5vf f^3 orfe gndrr i^i 

oT^t VT? »FfecT U 1 Ml H?> H ^ fd^dT 33 1 
H^t >rfU £U fe^ °ra^l ^dlttl fife* >tf3" IJdddS I 

V9H 3U3 nut u oruti i^uw vf h frfuj?? oruti 
>>fo tT UU3 oTUt U TTTpl H ^H **f*3t ^g a*rf?st|t! 
^n 3jf fe3 h^?j 0^'d i ^ru ujf ot tuu# tjthi 
»FdT »r^3 frfuf h ir# I w$ZR§ oft 33fa y««^ \<\o\ 
v T 3fu §3 fyHcS'^sfo craiwwt mr tfu ^f i 

iHM'Hojfd foTS ^wfU ^7^ I HHt fifu| U tTCH HrT^ 1^1 
7TH ^S M 7 ^ fyHcS'cS' I ftT?> c[TC f^P-F fdcSd feu ^FTF I 
■eJT <W oTU H cT^ oTVT^ I 3+ era fl q?5 W H >>T# 1^31 

Pddd gra trH#xr tj ^§^t i fnW hhhhu ftut vrfe hf! i 

X4^ tc^t St t^t W7i\ \tt feH3t ct HT3 WSI >>f T Vfo fbHdl W ufd tMl ddd^d fHW U HFtl13l 
cTH ^TJ >T7J H^ WsT I feu #oft ere U H77 ^^ 1181 
f£77 ot US oTU 1-lWd off I ^F *JUH "dU H H?> UU I 
c7^ f^n-F?7 ?7 oryu fdWdtl H7SHU ?5^ 3 U^" #^31 II Ml 
UT *jUM^" oft ^ftPH 1 " oTUI ddof<S W >tffd US orfu HUI 
dUof #lf ?rfu HtH fcS^ 1 ^ I <i<ld<£d H fHW oTU^II^I 
U >X?T^yU T4BH Hd'^Al »Tf>f3Tra PH?HS sT^?>l 

ufevftru tfus vf hfH ^yfe »rau?s Tiara h uFtn^i 

dU 1 " rFfF *Jo7a>F oft I TR^Hoffd c^g - #7* 1(1 lltl 

# »fa^rr f<w^ h!hi ws >r uore bju HditflH I 

TRF tPWRT H3T 1T# I ^'fddjd tfl" oft ¥H y«'«Q I *=l Xf I 
IfH HUH W t!dH<S a3tl3W)3? HrUJU 7UU UU Ul 
?>c7U ddoJ<S oP ?jfu Ufel dUoT JWH oTa T^ftj otfe RO| 

ddojcs uu fyy'H ?> oretFi ora Ant ?yfir fy^odly i 
Sora ufe tPTSH ota* i fas ft-rf^r hu ufe ursa* p^i 

fHS iddHcS c7U IFU fMU+Ut I HS 1{HS oT^ fw 1 " TTUt I 

Hjf Hfu trwp u?tE i ft?s oft ?faw iraHW huTf mi 

: SUU T 
ScT3 ufe ?T Hc7Ft 6T§ H »T?> ^vfe I 
frTU fyfU aUd ?> c^H ufe, HET dfdrt ofi-Pfe 1331 
£d^ ^^TT ^ fHHU y<t'^ I >Ha ZfUTFS H H?J M F*# I 
fe^ UFt Hfe oTa oTVP# I Wt S^ct oTHfu S rT^ 1381 
HH5F felfCr H»T dHI Hg^t VTH S o(W W# I 
Ufa Vf HHJ frfui W »THt, fdS oft gu feftlfe ojd'yl PHI 
uus nfe TJTT^ frr^# I Ufe cT W^ H^7> H fe>>r# IP^I 

5dd' 
U^ ^ ot Ufe Hftf rrfu Ufa cT^T HtfTSI 

du ore - »reu ?i y««1, H^t? jrftu fzp>F7; p^i 

; §UEt 

»fu^ , aus" ufe u HFti ^a^ - hhu or ufr u HFti 
feu orw oft or^w Udd'4 I ifi" ^^^ T u "d+ ^u h^# Ptl 

M^U H »T77 "^a^ oft TTrfoMfe ft frN ?i cTo- fv»TU Rxfl VGFg off tp?fa c?W TF7f\\ 3+ 3" fF?J 3" 3H dlM'cSl I 
^5 T , U^P, WH, 3WI gFtF, tut, 3^, tFf l3o| 
fTO oft §cT S oT^J S&i ddd<£d H fHU[ few I 
33t »f^tH rT HW ¥^T I fe?7 ot tT^fu cTet fcSHdl I3<tl 
f>H3 »ffcioT ?> >HW5 ^TF#I ^q" >HHW 3§ OT *T¥ 1T# 
HoT^t ^ZoT ^ H+ ^67 I W KTT ^S oTTjt ?7 Hot I3PI 
HHddlcS oTHU OTJ otFtl ddd«£d tfWP" HEt I 

nfe^rrft yd'dil h # I ^ Q^'hI natt 3" # 1331 

H3TH H^ft >X^3" ftT oT?tl 3 1 " oP h^t orat 3 W?t I 
¥3 tddH<S oft H^ oft I 3Tf ¥^? OTJ fe H tit 1381 
V3>POT 3JU tot offdG I fiTS ot ura ¥H 3J?> oT^ «fdG I 
OTS3" H^ HoTW H H# I ¥^ HfUH ^ ora 3 vj# I3MI 

djaHtft >hW ir fr 3^1 firm fwu 3 jfhffe tr^i 

W tj fy^M' OT 3U ttFtl >H^3?7 3 ¥t W^U H*ftl3dl 

iT3u §s fyH<v<s orfo, i-f^fu rry i=ru uf?i 

H^T oft rTcft oft, »T75H oft S otfe 1351 

VOlt ^"3 9T3 t Hydl I 'Hd«>' U 1 ^ eft H 3OTT I 

ot ajg vr wrt net i w* trs ottj oft I773 HFt i3ti 
^Hvit nrfe gjf fcs rT3i "tran hh 1 ?^ ot u 1 331 
f3?i h ere wfe h^t#i crfe of^^j tfr?^ y^#i3^i 
yy'Hof fd >Mdtf' Th fe ^?# 1 trfit if^ <t otot h#i 

>Hnj fifuj R &-&* tlHtl fodUA frfu^ VTO Hl?tl80| 
f(SdU(S ITWH OT W3F# I U^-H^fTY 1 ^ TJtfc ytS"? I 
TJ d^Hl frfm^ tTB" #¥ 1 fes eft H^r oft feHtf 18^1 
^^ U3 ^ fa^f H oft I 3U IJTTT 3 3 fe3 »WTt I 
Hg5 W?> HydcS R3T 3^ I ^'ofd frfujT^ Ijt ot o'W 18^1 
frJUf ftflU H" OT H ofTOI tu W 1 ^ HS 3 Ufdddrt I 
ftfm ftfui IJH HH3 ?7 oft I H^ gjf tPHH 3- -^% |83l 

1TH MH IH rT3T3 H, 3H H frftLf HH'cS 1881 ^. ura d^ - H ^ 3 H^HT K#| >tf^ fe^H oTU 77m 77 W# I 

d^" of i^fe frfw fR^ 1 grani httw hu hwgJcS wr I8MI 

d^ of Rrfe 77 orau ^dTl H§ 33oT H H>>r tV$t \ 

^3} oran h f^r orfo wi 'kt^ k^' ^ vrfu^-tia^i 
^j ?7 ?7c7 r<ssid frfe 75% i 'vrun #dt' feu Tft»f nt i 

H oTFU H^f iT^fij i=F# I f?7F§ H tr^cS fw# 18.91 
d^ Hdd<S H rfl3 oraUl HdT >f HH IT^fo dT 3HU I 
^HWJ MvP" ^^ 5fT| 33" H 3fR TTfu ^t HFtl8tl 
H oTTO F3 3 H77 ^d" I f^Wt >»Ffe olfo Ht^oT off | 
W^ ^d77 H TTd - F H3 I cTfe §WH utd" 33" I8tfl 

ffr^ fe^ ore f37> firm y<v<i i vro ?7ftf sftfw^fetFt i 

<?FH Vrftr TSfu >>ff3 H77 ^TFtl dJF ct WcE" fcSddd HFtmol 
li'dHU UH fcSHtd B^y I >>ffe TJ77 fd^HcV H77 3 7Ftf I 

T^p wfyfj h »rufo »r#i m^i 

H77 trtP orfe HBtra tret I FdT d'd 1 Wd - H^Hd" 1 " FFt I 
Hd?5 H^77 H77 feH\ W VftTJT I djd" 3" ^d77 ?raF# ^Tjf I M PI 

c<de' Hfe^r H3^t fu i fe77 f ora foddd ?^r i 

f77H3 F^ 1 ^ 77 oTFF f3>H T dT I ^dH7> #tT Ud" 3 ^dt IM3I 
t?dTT77 oft Hdlfd Ftf 77^1 OT (Htd'd ^tfU H77 H+Ft I 
oTH fnMH? H 1 ?? I fe?> of td" c7d" HM'cS IM8I 
fF77 fFFoT FFH f%^ d^l fvWCT ^^»j ^ oRTf W^IMMI 

WdcT77 fH^ f>r=FfedTt, M^fdcS fe^ FF FT3 I 

^drl<S oft FdT3 oftF, oTF oRT c<H<H>'d N€l 

dJ3 HdTF f^ s^dlfd o7>F#| ^ft IF?W FF Frf3 XT^ I 

tr?7 c/ld \~s w d^rr <^s*'y1 1 y^dlHH' fe^w gniFHtiLi^i 

F HH ^H djf oft tTO| ^t ^ 7^ »ff^Hr ? ^j ^^ | 
K H^r feu bTHU 7J cTF I HHt >HTit7J djf c7 dF IMtl 
H MHKd^ dlF U ^Ftl oT77 K^ oTU HFF l^TFtlMTfl 
dW oft fTf^ 7 H7J frf cTTJI HU+ ^f fe7J W Wtt | 
HdTH Vrfo VF U" AH I cTHlft (X t! fd 77^ 33 l^ol 
HF 1TF U" UlF ot TFHI ttTH FH wftj T uld" of TPH I ifWH^I P. fyHddl if? I 3. ?td¥T fe^ ct h?t h nut era I urar ^h ?uu htj h uui 

huu huct hffhtu u^i oran #u fro orug s tr#i^pi 

h cthu wefu if#i ctuh #u fc oruu ?? tr#i 

H UHUH oT H^ oraHtl HH <^dd'd' HH c7U UUFT l€3l 
UP? H^ oTHU ?UU <d^Td I ddd<^d frw H tt^fd I 
IT^t Hera ^TT^I 3 c7UTF I f?jt TnT 1 oTHU ^ WUTF l£8l 

5dd' 
H HTUH SoT?7 HUT, U^H H%H c7Ufe I 
yoJ'cVl ^U trfe ^ftj ) »f^^7j a - sft Hfe |£MI 
UU frW?5 THH #H?> o(7H I >tfH UT H3 HUT HH HTH I 

hh hh u^'lnm feuuti hk ^u u^g cth^h hfti££i 
y?7 hh thh h H'dHrt orrot 3 ! hh ut hhh^ hu Hunt I 

T-FH fyHfS'fS HH7T H HHJ I cTUF c7UH ^Hd'dfd Hi"Hl£.9l 

^TU UJ^t HH TH^H dd'cH I H% (UHA'A 1 H?iU cjd'«] I 

oW cTUH tdHd'd HH'-I I TFUt HUH THUT77 H 3^ l£tl 

FoT IFH HTH U HHUtl HUT H cTH <^"^ HHUT I 

c7H?? HU HTH HH 1T^?7I U THU UJf eft HUH Hd'^A I^Tf 

HTH fe?> UTF HH7> UW 1 ^ I |TJ HUT HH itHA tfr# | 

CF THgr ft UJU ?J UU?UI HHH fUTT ^Hdtf'H ?7 c<d<Sl 150 

dod^d fnw u hfti era §uhh us w hfti 

3+Ut c7U IUU ct foUHUI HrF fH ?7 cTUU UTU 15^1 
UUHH T H oft H*oT ?7 o(d<sl I VRF ^H U UJU S HUTU I 

h ct fws HHrat >hu i h wt vfr huh s uru 1531 

H?7 r<SdU'0 VFH H H# I »ffw UTH H^ HTU HTU H# I 
HUHt UtH H HUT c7UT# I ?UHU UJU^TUr HU H^ 1531 
>HH^ T FT^ HH cT #Ftl HH y<^d1 8 TUH cTH ?7 HHT I 
H VW ct »TU- tF8T I HUM MUH H^ ^tu" ?UUT 1581 
fdcSfd cfHH UtFUT HHtl H^ HH ct H'Adl HFt I 
H oJdfvJdly HUT HUH^HI VTUH HUH ^craH oTVT^H I 
fHS H HUHS ?UtU fHH 1 ^ I UU >HHUT HUH HH H 1 ^ I5MI 

HUUT 
HUH ¥*H oT H^HHT, orfu HUT ora^ HbT?? I 
ddd^'cS H^ tHW H, tH?J H HTH H^tj i^^I «l. dl^'dl I 5. HUTS iret I 3 tMTt 7UH H^H I 8. H3 THH3T I uunt 
Htu */]«*■ <s frrun^ ^ w^\\ dod-^d ?tu firm o*H'd1 i 

fiTUR ^ ^75 flU+ fed'dl I ddd«£d tTU fiflU HH'Ol I.93I 
H+U HUkf ^ 3TF UUTHI fifuf?7 Hf% ^Wt fHTU cHH I 
H?5 fe^ Unffu s/dlfd o7>F# I HUS UU3" HU* H *F# IPtl 

tth ufuw hh frfHtu ^ruti 3H ut K^tf #fu «<s'«l I 

H3 feR ot fHU oTH H ^t?J I H fi?U 377 (Hdl'dld oftS !.9tf I 

w^* hs fau atn y<vyl 1 u feu f^j feu h^ dd'«l i 
hu dtri'fy b hth vf^i i oru 3 FraT itn ufu ur# itoi 
v*yu fa?) feuui fen uuti §uh for #3" fen otHti 

HH?7 fH?F ?FUt U HH I oTH77 fa?7 ufe ?5U 3H It^l 
#H7J 7SU tFH U tTOJtl HU?> UU ufe U 3HUtl 
oTH HoT H?7 UU3 tj IFHt I 3+ eft HTUVF cTUt ?F rFEt ItQI 
HEUU3" feH feH ?J Hd'^d I HTWUU3" oR? TTTU ?F sj ' ^d I 
HUT UU3" fFTK H^ Ut?7 I UU3" fw feu oTH HSfte It3l 

feO oru w upjt <*>«^'feG i psvrw feu h^ ud'feG i 

feu oTU 3+ oft H^ 1 " ?FUt I IPHt HUT ufe HUT VPUt ItBI 

feM ofdPodly oTH Ukffel oTUU H oTH H^r IFE I 

UU3" H oTH?7 ot »ffe ftf?7 | HUH TH7F feu oTH wt '&tt I tMI 

ddd^'cS HUT tHW H cTFtl UJU ot HoT UHUT HFt I 

doel UU HFt THH HUT | ^j 6'ojd VT Oh oF UU 1 " lt£l 

UUH UUH UTU HHU fyoCd' I UUH HUH THUT?) ot H T a~ r I 

UU3 fa?J HUUlfe 7UU UHt I UUH tH?F ¥H oTU ?J ot?t It^l 

UUH fH?F 7UU tHW oRF#l UUH TH?F ^U UUr «t# | 

UU? THTF HUT H ^UHTFt I UU3 TH?F 7tf ?JUot TFFt Ittl 

UUH fH?F 377trut rrSl UU3 TH?F rT^ W3 HtPS I 

UU3" fH?F Htf oTHU ?> SUI 3+3 UU3 H f^ oTU UTU Ittl wara-fafa UU? HUH H ITU, ?JH WTW ! "3H H oHF I 

WUTH ofO "UUoFU, "3H >K T UT HdcSA ofU Itf o| 

>HH WUT? tHTH HAlG ^Ht I ?Ve H 1 ^! HtU cfU H<S'yl H+ IFS" ^ToT HU ^?T?t I "^TU §3 ^'s^dd* oT§Ft I 

tTO ¥3 dl'dld 3TP Ud'4 I ~nm^ rt^d^ oT¥ VraF# Itf3l 

H¥ sf'HcS c7 H'dtHcS off I H 1 " V 7 ^ ^ ^M U% I 

Heft V^??7 ttcfdl ^H?tl ^tO-fl* oTfe >HBTfe HrJ WFtltf3l 

ff? Hcfr HHcT fHd'« I ofer HH^r oFcT ^"51 

3Tet H^t ^H3/ H *>r^3l cfttT ^ tT3?7 cTC d'^d 11*81 

U(t§ HUH TO 3HH fe>>r#l f¥IF cr% H75giH W I 

H^ft TO TFH U HHtl O^tll HjH 3 MlH'^fo HHtltfMI 

xthot »rfe wm h »rai fro of ^t wara vr urji 

Kte 7 fH3^ Uo^t ?^HI >>f^UH W?7 W W Hd'^d ltf£i 
^efo" V ^'<^« HoTW »fU T o T l HUH ^H~3/ HU U^H dM'd I 
HS" WU oTT^ H &UTU tTO I H^ 1 " tjf? H3" fu{3 fell >>TO 1 Tf j?l 
^P^r ufe H HUH H ?Uct| W U3 fa»TO ct t?t ct I 
F73U Hoffd fR^t HcfJI HSH cTf^ 3 fd^ UU Itf til 
THU UJU oft U ^TcTT Hd'yl I UH HHH rj oft H-^'y'l I 
ddd<^d rf frfui HU'tS I frTS oft HHUt fafa tTOI^I 
t^'^d fro fnnt H?Wt" I &UTU oft fnfa rTS '§tft I 
HT3T «ftf ?J TO H ofcTgt I HH ^dd'd' HsT c7U sTUEtnool 
UHM HHte ntu TO fiTO ctl irT?J M S TO H fTO c7 I 
H3" oTWH fan W¥ 7J ntl 0J7H f«H<S'<S H^r §3 art Ro«U 
§HH oW fTO TOHfu IT^I HUH* VPTT S c7HU HH* I 

fd <sdl 3 gftr #^t orarrf i »f^fo ?s ^ ^^S irt ho^i 
7pv\ yT«^d frra g #^i o^t ojtsyl #3" c<d'«^d i 

>H^3 H ?7t^ FFfe U cT^Et I fd?7 cT ^T 7^ cTo^ ^?t 1^031 

»fW^ T tm{ HUcT U cT^tl VZ ora>ft olW^d' HFtl 

F+HT -3W& feof? ?J FT# I fe^ H ^t Hf% ^3T oRF# H08I 

Hcfgr y^oT Ht^ 7; oft I »f^3 >TH T^fu WBra Ht I 

H H^S Ufe H f3 573^ I for? Hdd'd 1 3TF W tT^ l^oMI 

^J »fH?7 cT U 1 TT¥ "^^ftl HJUK?^ Ifd/t H¥ ^cSd'dfl I 

73w ftre» to ?^t# 1 ^ h^tj TTftr vth >TOtH l^o^l 

dfdd^'cS fifttf U HHtl Kfe #fe" H'AO ?>fo UHtl 

bto' or o'u hh?j vr w 1 h^o^ Hm ?? trfe ftrw IHO^I 1. UHHt I 3. & f 7PBTI 3. K^J ¥t ^t I 8. Hut I M. H?^t HTI^t I §bh <ra ?rftf H?mfu xrfsQ i h «^dd'Q tTBT dd'fyQ i 

#BT dW'd UTF U rTHUt I oTB >Hdtf' H #U oTB 3HUT l=totl 

^TUB* 
fUHH 3jf ot §BT TUB, s^'i-lcS HIT vfdl'fe I 
ft H WBTB cft?J U, H H¥ BU* nB*tFI=to^| 

uvnt 

feU oTB BJB o? fBT «dl'<5 I BJB ct BH TBU HHU UU^i I 
BJB BJH H #F 3 oFFT I UJH UTH B fccTTU Ud'yl 1=1=101 

b* wit tfr?5H y«'«9 I wutb feor? hub y<v<^ i 

mi ydd'd' H¥ ot ^HEftl ^rT ¥^? 75 >T3 >f WFT 1=1=1=11 
VBTB HTtU #tf H oTBUI VRF ^T¥ fB?7 W Q^dd I 
^* H TW ydd'd' £■# I #^r ^W* ^jt ^gj ^f |cj^ 5 | 
HH fTH ^U frT?7 IP^I I *TU>>r HU HTU oTHt ?J tF# I 
H H^ >>T3B BBT VPUT I B HUT^ *JU tt^ Wtl=t*t3l 
THUT?> ot ?UU >MH >MU T B T I HU >XHU 3" ?5U fy^'d' I 
tH'^oj 7^3" ?^ fl- ^FTI <^ddd t?BT >Jf7F U WEt 11=181 
tB3 ot sft oT^ »fc f^'-i I IT75T TTU?7 ^ ct§ IT# I 
>HHt fwflj W ^BBT ofd'^d J tddHA HBT 5TB ^RT IT^HI^^MI 
^ ?T75 I3HTOU F'FT I ^BT-BTTB VT oTf H7TFT I 
THHUt ot 3K t^ ore BTUI BUB »f^B oTU+ H oTU l=t=l£l 
B 1 ^ BoT THW H otFTI for HP TTH oTB BHFT I 
EoT BTTB H H^T oTU^ I THUi HET HTB &FTJ5 IT^t 1=1=151 

HBo" 7 
£tT STT5 H3 »TU, HBTB oft tHTU oTUt UH 

u# H3- i^ni; g feu fHftr w oid'^d i=Htl 

#UET 
WBTB oft fijfa H HH^^I ol^'d oTo^ 3H HW TT^ft I 
rTU ^HU tTHJ Vo~B ift H+Z I dd/d oTdTi ot >MH 3^ 1=1=1^1 

Hfer ixft cttsot h vre^ I era y3yd ^tS u^r i=ipoi 

H^B tt3 fl bTUt UK, CRft BUB H?> t? 1 ?? I 

fen b h fmrdTB u, Hrftf ojdfdd xr^fe 1=1^=11 

*m BJB dtfw tHUf, oTUT H^ HHS^tF I 

?TF TW; Hfe HBT frr^, HUB HUB THB 3HH 1=1^^1 


»ru sfet For oidort >hu h yd^Q' f^ fira ?rfF I 

htj if^te orfe §afo vf ctf© 1 HFfu nu ^fe H38i 

dtfFF fifttf SKfBHI ^F frJW ?TH u vrei 
>>ffvr3H3 fFoT HFF >HtJI TFYt Hd'«l <^'» r ofF I1QMI 
3* W TTFF ffW f^FST" 1 I FF3" ^F Htf F FU cTW I 

fh aft Ffu Ft opw fyd'Cj I fern 3x* fh >>Fg di^'w H3£i 

V?J UM UF?J H F?5 >>f T FI FfFHFo' 3" ddHA IFF I 

HtH FF^FT FFJ FTF oflfh »ft>{F IFFF FFT H Wt?hl3.3l 

> H T fc3P>f T W >H%| HF BHI i=TF 3F rddHcS IFF ^W I 

ffft 

For Pd^H >FFdT F?5^, ^c7H ^ H?i FFF I 
c7FH HU+ ry^'fy oTo-, H?J cfte FF FFFIIPtl 

otgw ira rra fsfj crt?> i arfw frw hfj hutf ^ ( 

Fu£ H foi=T fU fetTO I FtfH Ft H3" H?7 ^^ IVNfl 
»>ffe f«H'« ItT FF?> F HF^I FtT oTJH »FF FF 1 " >HFF I 
oFF F?>F HF oFF HF I >>ffe WfU Sfz H3HSHU H3o| 
oTo' H W^l life Ftf ^2^1 dTH FdFf fFF FH fdH ' tt' I 
IFF HF77 FGT F^ >*H^'d' I fat? F7J F c7FF Qt-JM ' d 1 11311 
fad oTHBft oTfe if3FT »f^F I difHtJ frfW fUS ot FIF I 
»FF FFcT 3?fH?H7; sf'^d I W frfW ffFJ H^ Hd'^d 11351 
>HF FfU FFS felfa^l y?> Hftr fer? Htf F^<^ H<S'M — 

H?rg firm ! feor g^?j uvr^i i{gn uh 3 nnj Qrj ' d 1 11331 

y?7 »foFH ^HHfe H WTI W HVTTJ ITS H >HTjt I 
V?7 HfB^ FTTFoT HcS^'M | Hfe HH ffU oT^t FRTHH 11381 

y?j % wt ^rfd^r g?PFi >>fea' ot hh orfw h^ ^#i 

dIM'rt 1{HH fTI UVf c?TF I TTH U 1 ^ oTU ufe V^ WU 7 I13MI 

y?7 #gtn ^^d'd oid'Al i ydtSA ora^ HHFt hh diu'csl i 
t"d'^M ^ grar foti ys yftdd mrcr?? ff^f 113^1 1 H: WT fRW (olrt'W), ll'dg^'ttlir (1?1t— I5t9 Ht:] f37i c7 sft feaT Up? HtfW! ufH^HUfe HM'tS' I 
hw UtTU ct W^Ftl H*J f?[U?i eft oCW H<V«I 1^3.91 
H VT fUH o?U HU?7 H^'dl I y?J oTU HUH ?J oTU Qtd'dl I 

^fu utu h : ufe ^c-re I HU+ y^fdes ^ gw feyu^ n3t:i 
gre wi otu uh hhi u^ vrfu hu£ uh hhi 

f?> IT75H eft HUH HtFPU I UUH fH?r Ufe U »ffUPH T ?>t t°l3tf I 
HUH f^PH 1 " frfujTi cT HTUTI U£S Hrfu ?UU ofU Qrd'd' I 
T H UK >tf T UPH T §U UU I UUH QtJ'dcS HHUt oTU I^Bol 
feK orfu HUS UJf 1TH ufu&l U?7 feoT HU3 UK ^t" ojfdQ I 
^77 t!W'« H7JU KH H>>T>fl" I >H T lf f^TlTH HH >HHHR T Ht R8^l 

vf u »ffe huw >HdiM'cV i huh 'quh fen ofuQ 1 ww ? 

>>ffcfU §oT ?7 >>F^H HUI HH oTU fetf of'dlt! oTU H83I 
>HHt fUTUT H?U HH HUt I UTfW frfui HH cTUt FUcft 11831 

tJUd" 7 
H^ UH7T VU TO crfu H U oJU HtTCFTJ I 
TJ7> HH §^M ofU HH, >H*fU fotfH T^FS 1*1881 
>HH odu HH UW UJU VfH ^T W?JI 

?rfu nfu uju 7; Huur ^u, ?rfu nfu fmt hh'<s iibmi 

>>ffe >XUUH Ffe^T H?J HU I §3 oTU UTUU W UU|18£l 

fefc ; bh t firm f^TH ufUH^VTI